Kadry i Płace dla zaawansowanych

Jest to certyfikowany kurs skierowany do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaawansowanych zagadnień. (40 godz./l.)

Cel: pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na poziomie zaawansowanym z zakresu kadr i płac.

Program kursu obejmuje:

  • aktualne zagadnienia i zmiany w prawie pracy;
  • zatrudnianie cudzoziemców;
  • rozliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych;
  • czas pracy – wybrane zagadnienia;
  • rozliczenia z PFRON i ZFŚS;
  • zasady postępowania przed PIP, ZUS, PUP, GUS;
  • rozliczanie podróży służbowych;
  • rozliczanie osób na urlopach rodzicielskich.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Na zakończenie Uczestnicy otrzymują:

  • Zaświadczenie MEN, o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186),
  • Certyfikat ukończenia kursu (po zdanym egzaminie), potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Kierownik działu kadr i płac (kod zawodu: 121201 zgodnie z klasyfikacją MPiPS).

Kadry i Płace dla zaawansowanych

(Kod zawodu 121201)

Cena: 1 000,- zł

Program ramowy kursu | Termin kursu | Formularz zgłoszeniowy