Główna Księgowa

Certyfikowany kurs – Główny Księgowy

Jest to certyfikowany kurs księgowości adresowany do osób zaawansowanych, które ukończyły kurs księgowości I i II stopnia lub posiadają minimum 2 letnie doświadczenie pracy w księgowości. (105 godz./l.)

Cel: praktyczne przygotowanie Słuchaczy do pełnienia funkcji Głównego Księgowego.

Program kursu obejmuje:

  • zagadnienia prawne
  • rachunkowość finansową
  • rachunkowość zarządczą
  • elementy analizy finansowej

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Na zakończenie Uczestnicy otrzymują:

  • Zaświadczenie MEN, o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186),
  • Certyfikat ukończenia kursu (po zdanym egzaminie), potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Głównego Księgowego (kod zawodu 121101 zgodnie z klasyfikacją MPiPS).

Certyfikowany kurs – Główny Księgowy (III stopnia)

(Kod zawodu 121101)

Cena kursu stacjonarnego: 2 500,- zł

| Program ramowy kursu | Termin kursu | Formularz zgłoszeniowy