Certyfikowany kurs Samodzielny księgowy-bilansista

Certyfikowany kurs – Samodzielny Księgowy-Bilansista (I i II stopnia)

Jest to certyfikowany kurs księgowości I i II stopnia od podstaw, adresowany do osób które chcą zdobyć nowy zawód i umiejętności, oraz do wszystkich tych, którzy pragną uporządkować i pogłębić swoją wiedzę. (100 godz./l.)

Cel: przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zawodu księgowego.
 
Na zajęciach została połączona teoria z praktycznym jej zastosowaniem na codziennych przykładach występujących w pracy księgowych.

| Kurs stacjonarny:
Termin ☎@

Program kursu obejmuje:

 • Podstawy Rachunkowości
  • Charakterystyka podmiotów gospodarczych
  • Podstawowe pojęcia i zadania rachunkowości
  • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • Dowody księgowe
  • Charakterystyka kont księgowych
  • Poprawianie błędów księgowych
  • Budowa bilansu – środki gospodarcze i źródła ich finansowania
  • Rodzaje kosztów i przychodów
  • Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
  • Charakterystyka i rodzaje podstawowych sprawozdań finansowych
  • Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
  • Charakterystyka i ewidencja majątku trwałego
   • klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
   • metody amortyzacji
   • ewidencja zmian w środkach trwałych
   • środki trwałe w budowie
  • Ewidencja środków pieniężnych, papierów wartościowych, kredytów
   • ewidencja i wycena środków pieniężnych w kasie
   • ewidencja i wycena środków pieniężnych na rachunkach bankowych
   • ewidencja i wycena innych środków pieniężnych i aktywów pieniężnych
   • ewidencja i rozliczanie kredytów i pożyczek
  • Ewidencja i charakterystyka rozrachunków z kontrahentami
   • należności i zobowiązania z tytułu dostaw
   • rozrachunki w walutach obcych – różnice kursowe
   • rozrachunki sporne
  • Wybrane zagadnienia z podatku od towarów i usług VAT
  • Ewidencja rozrachunków z pracownikami
   • charakterystyka rozrachunków z pracownikami
   • ewidencja i dokumentacja rozrachunków z pracownikami
   • pozostałe rozrachunki z pracownikami – delegacje, ryczałty
 • Wybrane zagadnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych (podatki, ZUS)
 • Ewidencja materiałów, towarów, produktów i usług
  • charakterystyka i klasyfikacja zapasów materiałów i towarów
  • metody wyceny
  • ewidencja zakupu i rozchodu materiałów i towarów
  • ustalanie i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
  • ewidencja, dokumentacja i wycena produktów i usług
  • ustalanie i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów i przychodów
  • układ rodzajowy kosztów
  • układ kalkulacyjny kosztów
  • koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne
  • ewidencja sprzedaży i innych przychodów
 • Ustalanie wyników finansowych
 • Charakterystyka kapitałów własnych
  • pojęcie kapitałów własnych
  • ewidencja kapitałów

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Na zakończenie Uczestnicy otrzymują:

 • Zaświadczenie MEN (po zdanym egzaminie), potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Księgowy (kod zawodu 331301, 241103 zgodnie z klasyfikacją MPiPS)., zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186);
 • Certyfikat ukończenia kursu

(Kod zawodu 331301, 241103)

Cena kursu stacjonarnego: 1 900,- zł


Certyfikowany kurs – Samodzielny Księgowy-bilansista
(I i II stopnia) na księgach handlowych


| Kurs stacjonarny:
Termin ☎@

| Program ramowy kursu | Termin kursu | Formularz zgłoszeniowy

Kurs on-line: /dostępny na naszej Platformie Edukacyjnej/
  >> Poznaj ofertę i uzyskaj dostęp <<