Certyfikowany kurs Specjalista ds. Kadr i Płac

Certyfikowany kurs – Specjalista ds. Kadr i Płac

Jest to certyfikowany kurs „Specjalista ds. kadr i płac”, obejmujący zagadnienia od podstaw, adresowany do osób, które chcą zdobyć nowy zawód czy się przekwalifikować i poznać nowe zagadnienia, oraz dla tych, które pracują już w kadrach i płacach i chcą uporządkować swoją wiedzę. (70 godz./l.)

Kurs został podzielony na moduły: kadry, płace, ubezpieczenia ZUS z programem Płatnik. Słuchacze mają możliwość zapoznania się z programem kadrowo płacowym.
Zajęcia zostały zorganizowane tak, aby połączyć teorię z praktycznym aspektem pracy.

Cel: przygotowanie Słuchaczy do pracy w kadrach i płacach.

| Kurs stacjonarny:
Termin ☎@

Program kursu obejmuje:

 • KADRY
  • Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z Kodeksu Pracy
  • Powstanie stosunku pracy
  • Umowy cywilne
  • Ustanie stosunku pracy
  • Czas pracy
  • Urlopy pracownicze
 • PŁACE
  • Pojęcie, funkcje i formy wynagradzania
  • Zasady naliczania wynagrodzeń
  • Zasady zgłaszania i rozliczania składek na ZUS
  • Ustalanie ekwiwalentu za urlop
  • Wybrane zagadnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Wypełnianie podstawowych deklaracji (PIT-4r, PIT-11, deklaracje ZUS)
  • Sporządzanie listy płac
  • Ewidencja i rozliczanie innych przychodów i świadczeń pracowniczych (delegacje, ryczałty
   samochodowe, świadczenia urlopowe)
  • Rozliczenie umów zleceń, dzieło (sporządzanie rachunków)
 • UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
  • Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne
  • Zasady podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne
  • Zbiegi do ubezpieczeń
  • Obsługa programu Płatnik

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Na zakończenie Uczestnicy otrzymują:

 • Zaświadczenie MEN (po zdanym egzaminie), potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Specjalista ds. Kadr (kod zawodu: 242307 zgodnie z klasyfikacją MPiPS) i Specjalista ds. Wynagrodzeń (kod zawodu: 242310 zgodnie z klasyfikacją MPiPS), zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186),
 • Certyfikat ukończenia kursu.

(Kod zawodu 242307, 242310)

Cena kursu stacjonarnego: 1 500,- zł


Certyfikowany Kurs – Specjalista ds. Kadr i Płac


| Kurs stacjonarny:
Termin ☎@

 

Kurs on-line: /dostępny na naszej Platformie Edukacyjnej – w ramach tego kursu dostępny jest kurs obsługi programu Płatnik od podstaw./
  >> Poznaj ofertę i uzyskaj dostęp <<